Mgr. Lívia Šumichrastová č. 8

53 rokov
reštaurátorka
kandidátka na poslankyňu
VO č. 3 Čermáň

Od mladého veku som sa zaujímala o históriu a všetky aktivity týkajúce sa rozvoja nášho krásneho mesta. Stala som sa zanietenou športovkyňou, no napriek tomu nevymizol môj vzťah k histórii, ktorý som uplatnila aj vo svojom povolaní a pracujem ako reštaurátorka v PM. Trápi ma vzhľad, celkové smerovanie urbanistiky a občianskej vybavenosti v štvrtiach celého mesta. Som presvedčená, že si naše mesto zaslúži niečo viac. Ako bývalá poslankyňa som sa zasadzovala o základnú vybavenosť- súvislé opravy komunikácií, parkovísk, ihrísk, doplnenie mobiliáru. Prispela som nemalou mierou o zveľadenie kultúrnych pamiatok, škôl, telocviční. Skúsenosti, ktoré som nadobudla, chcem naďalej presadzovať v Správnej partii a prispieť k stabilizácii a prosperite mesta. V rámci mestskej časti Čermáň by som rada upriamila pozornosť na Borinu, chcem aby zostala lesom a nebola znečisťovaná hlukom a odpadom, nech sa nestane len komerčnou záležitosťou určitých skupín. Zachovajme ju takú, aby bola naďalej oddychovou zónou, kde ľudia môžu načerpať pozitívnu energiu.